ETUSIVU

TIETOA HYPNOOSISTA

OPISKELU KURSSILLA

SEURAAVAT KURSSIT

KURSSIPAIKKA

LISÄTIETOA

 


Mitä on hypnoosi ?

Hypnoosi on täysin normaali ja luonnollinen ilmiö, joka saadaan aikaan lähes kaikissa ihmisissä. Sana hypnoosi tulee Kreikan kielen sanasta Hypnos, joka tarkoittaa unen Jumalaa. Hypnoosi ei ole uni- eikä valvetila. Hypnoosi on unen ja valvetilan välimaaston kaltainen syvä rentoutumisen tila.

Hypnoosista käytetään myös nimitystä transsi tai transsitila. Hypnoosin avulla päästään vaikuttamaan ihmisen piilotajuntaan (alitajuntaan). Hypnotisoijan antamat suggestiot tallentuvat hypnotisoitavan alitajuntaan, jota kautta ne vaikuttavat ihmisen toimintaan valvetilan aikana ns. posthypnoottisesti (jälkihypnoottisesti).

Hypnoosin avulla tapahtuva henkinen valmennus on erittäin tehokas ja varteenotettava valmennusmenetelmä mm esiintymisvarmuuden kasvattamiseen ja erilaisten tapatottumusten korjaamisessa, kuten tupakointi, alkoholi, vääristyneet ruokailutottumukset jne.

Hypnoosi ja analgesia

Analgesialla tarkoitetaan tunnottomuutta kivulle. Yksinkertaisesti sanottuna, ihminen tuntee jos kivulle tunnotonta kohtaa kosketetaan, muttei tunne varsinaista kipua. Anestesia puolestaan tarkoittaa täydellistä tunnottomuutta.

Hypnoosilla voidaan aikaansaada muutoksia myös tuntoaistien alueilla. Kipuaisti voidaan suggeroida täysin pois. Hypnoosissa tunnottomat alueet eivät noudata minkäänlaisia hermoratoja. Tämä on todettu myös useissa muissakin psyykkistä alkuperää olevissa tunnottomuuksissa.

Syvemmissä hypnoositiloissa saadaan aikaan myös täydellinen anestesia, jolloin esimerkiksi hampaanpoisto hammaslääkärin vastaanotolla on mahdollista tehdä pelkällä hypnoosipuudutuksella (hypnoanestesialla).

Edellä mainitun lisäksi myös suggeroiminen toisinpäin on täysin mahdollista, eli voidaan aikaansaada hyperestesiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että iho tunteekin kaiken tavallisuudesta voimakkaammin. Pienikin kosketus esim höyhenellä tuottaa suurta kipua jne.

Mikäli koehenkilölle annetaan syvässä hypnoositilassa kipuärsyke, autonominen hermosto reagoi samalla tavalla kuin ilman hypnoanestesiaakin, mutta hänen tietoinen käyttäytymisensä ei kuitenkaan muutu. Kasvojen ilmeiden muuttumista ja kivun ns. väistöliikkeitä ei esiinny. Kipua ei siis ole tiedostettu.

Jokapäiväisestä elämästä löydämme runsaasti erilaisia esimerkkejä. Esimerkiksi urheilija juostessaan kilpailussa "henkensä kaupalla" ei tunne kipua, mutta kun maaliviiva ylitetään palautuu kipu tietoisuuteen.

Kilpailuun keskittyminen on niin suurta, ettei kipuaistimus pääse tietoisuuteen ennen kilpailun päättymistä. Tähän vaikuttaa eräs suggestion laki. Voimakkaampi emootio korvaa heikomman. Kilpailuun liittyvä voiton tahto on niin suuri, että se peittoaa kivun tuntemisen. Huomion kohdistaminen muualle kuin kipuun vähentää kipua. Hypnoosilla voidaan lievittää tehokkaasti kipuja tai poistaa ne jopa kokonaan. Hypnoanalgesiaa käytetään mm leikkauksien jälkeisten kiputilojen lievittämisessä.

Hypnoosin syvyydet

Käytäntö on osoittanut, että syvien hypnoositilojen käyttö on hyvin monissa hypnoosityöskentelyyn liittyvissä tapauksissa erittäin tärkeää. Syvemmissä hypnoositiloissa annetut posthypnoottiset suggestiot toimivat paremmin kuin kevyemmissä tiloissa annetut.

Onnistuneen syväregression kannalta syvän hypnoositilan muodostaminen on ensisijaisen tärkeää. Myös kipu- ja särkytilojen lievittämisessä, sekä hypnoanestesiassa vaaditaan usein syvää hypnoositilaa.

Posthypnoosi

Posthypnoottisella suggestiolla tarkoitetaan jälkihypnoottisia suggestioita, jotka toimivat myös valvetilan aikana hypnoosikäsittelyn jälkeen.

Tällaisella posthypnoottisella suggestiolla voidaan ihminen saada esimerkiksi silmänräpäyksessä uudelleen hypnoositilaan.

Esimerkiksi hypnotisoijan napsauttaessa sormiaan, koskettaessa koehenkilön olkapäätä tms vajoaa koehenkilö välittömästi uudelleen hypnoositilaan. Suggestion toimeenpanevana merkkinä voi olla mikä tahansa merkki, vaikkapa pelkkä hypnotisoijan ääni, sana, yskäisy, käden heilautus tai silmiin katsominen jne.

Etenkin TV-ohjelmissa esitetyissä hypnoosinäytöksissä käytetään edellämainitun kaltaisia merkkejä. Todellisuudessa koehenkilöt ovat saaneet hypnoosikäsittelyn jo ennen TV-ohjelman alkua, jolloin heille on annettu posthypnoottinen suggestio nopeasta hypnoosiin vaipumisesta esimerkiksi olkapäähän koskettamalla tms.

Posthypnoottisia suggestioita voidaan antaa lähes minkälaisia tahansa. Piintyneelle tupakoitsijalle voidaan antaa suggestio, että joka kerta jos/ tai kun hän asettaa savukkeen huulilleen, hän tuntee suussaan vastenmielistä makua. Tosin tällaisen suggestion antaminen ei ole tarpeellista, koska se ei välttämättä poista halua tupakoida, mutta tekee siitä kieltämättä erittäin vaikeaa.

Posthypnoottisilla suggestioilla voidaan ihminen saada toimimaan tietyllä tavalla vaikka vuosien tai kymmenien vuosien kuluttua.

Posthypnoottiset suggestiot voivat säilyttää tehonsa varsin pitkään. On esimerkkitapauksia, joissa posthypnoottiset suggestiot ovat säilyttäneet tehonsa jopa 20 vuotta. Mitään varsinaista aikamääritettä ei voida antaa, mutta toisilla ihmisillä teho säilyy pidempään, ja toisilla vieläkin pidempään.

Hypnotisoitavuus

Ihminen on varsin vähän tietoinen omasta hypnotisoitavuudestaan ja suggeroitavuudestaan. Ihmisistä 95% voidaan hypnotisoida. Kuitenkin siten, että vain vajaat 15% voidaan saattaa syvimpään hypnoositilaan, keskisyvään noin 50%, ja kevyimpään hypnoositilaan noin 30%.

Ainoastaan noin 5% ihmisistä jää hypnotisoitavuuden ulkopuolelle. Tähän ryhmään kuuluvat kehityksessä jälkeenjääneet, mielisairaat, huumeiden käyttäjät, ja joitakin erittäin voimakkaita psyykenlääkkeitä käyttävät henkilöt.

Suggestioalttius (suggestibiliteetti) on synnynnäinen asia, mutta on tietysti myös niin, että hypnotisoijan ammattitaidolla ja hypnoositekniikoiden valinnalla on suuri merkitys hypnoositilan onnistumisen kannalta.

Hypnoosimenetelmiä on lähes rajattomasti. Kaikkein vanhimpia lienee ns fiksaatiomenetelmä, jossa hypnotisoinnin alkuvaiheessa hypnotisoitavan henkilön katse kohdistetaan johonkin kiinteään tai liikkuvaan objektiin jne.

Lisäksi on olemassa useita ns ideomotorisiin testeihin liittyviä menetelmiä, jotka samalla osoittavat ihmisen suggestioalttiutta ja hypnoosin syvyyttä.

Hypnotisoijan on valittava jokaiselle asiakkaalleen juuri sellainen menetelmä, joka parhaiten sopii juuri kyseiselle henkilölle.

Syvien hypnoositilojen muodostamiseksi ei riitä pelkkä rentoutuskasettien kaltainen "päästä varpaisiin" rentouttaminen.

Regressio

Regressiolla tarkoitetaan palauttamista ajassa taaksepäin esimerkiksi lapsuuden aikaisiin tapahtumiin ja ikäkauteen. Hypnoosilla on mahdollista toteuttaa taantuminen ajassa taaksepäin ja tätä kutsutaan regressioksi.

Regressioistunnoissa henkilön puhetapa, ääni, artikulointi, käsiala, kuvien piirtämistapa ja muut toiminnot voivat muuttua täysin regressoitua ikää vastaavaksi, esim lapsenkaltaiseksi silloin, kun mennään lapsuuden ikäkautta vastaavaan aikaan.

Edellämainitun lisäksi muuttuvat myös hengitys ja motoriikka. Fysiologisiin reflekseihin voidaan myös saada havaittavia muutoksia.

Regression käyttö on tärkeää silloin, kun etsitään mahdollista syy-yhteyttä lapsuudenaikaisista tapahtumista esimerkiksi tämän päivän vallitseviin pelko-, jännitys- tai ahdistustiloihin. Tällöin puhutaankin kausaalisesta (syy-yhteyteen) perustuvasta menetelmästä.

Mikäli ongelmaan liittyvää mahdollista syy-yhteyttä ei tarvitse hakea esiin, ja hoidetaan vain pelkkää oiretta, puhutaan silloin symptomaattisesta menetelmästä.

Regression avulla voidaan vapautua fobioista- jopa yhden hypnoosikäsittelyn jälkeen. Regressiotyöskentelyn käyttö ei ole välttämätöntä läheskään kaikissa tapauksissa.

Suggestio

Suggestio tarkoittaa psyyken ominaisuutta ohittaa tietoisen minän rationaalinen osa siirtämällä tietty ärsyke pois sen kriittiseltä alueelta.

Suggestion vaikutukset ovat yleensä tahdosta riippumattomia reaktioita. Suggestioilla vaikutetaan ihmisen tiedostamattomiin vietti- ja tunnealueisiin.

Hypnoosin aikana annetut suggestiot tallentuvat ihmisen alitajuntaan, jota kautta ne vaikuttavat ihmisen toimintaan ja käyttäytymiseen.

Suggestion dynamiikkaa

Ajatus tai tunneilme muuttuu aivoissa motoriseksi liikkeeksi ja toiminnaksi ilman, että tietoinen minä käynnistää mitään toimintaa. Tätä käytetään usein myös hypnoosialttiutta mitattaessa.

Suggestion riittävän usein toistuessa, on sillä taipumus toteutua. Mikäli koehenkilöä pyydetään esim seisomaan silmät suljettuina, ja hänelle toistetaan useita kertoja lausetta: -kaadut taaksepäin... -taaksepäin... jne, henkilö yleensä kaatuu taaksepäin. Kaatumisherkkyys osoittaa suggestioalttiutta.

Mikäli henkilö ei kaadu, ei hän todennäköisesti kykene keskittymään, tai hänen suggestioalttiutensa on sillä hetkellä heikko.

Hypnoosin vaikutus autonomiseen hermostoon

Perusideana on, että hypnoositilan aikana voidaan suggestioilla vaikuttaa kaikkialle, missä on ns. sileää lihasta.

Hypnoosin aikana annetuilla suggestioilla on mahdollista saada pulssi kiihtymään ja hidastumaan, verisuonet laajenemaan ja supistumaan.

Samalla tavalla voidaan vaikuttaa ihmisen ruoansulatusjärjestelmään, virtsarakon toimintaan ja aineenvaihduntaan, mutta nämä eivät reagoi ns suorille suggestioille.

Suggestiot on muotoiltava siten, että ne käyttävät hyväkseen niitä jo kehittyneitä hermoratoja, jotka saavat muutokset aikaan. Esim suggestio pelosta ja jännityksestä nostavat ihmisen verenpainetta ja pulssia. Turvallisuuden tunne, lepo ja rauha puolestaan laskevat niitä. Lämmöntunne laajentaa ja kylmäntunne vastaavasti supistaa verisuonia. Esim särky- ja kiputilojen alueille voidaan hypnoosin avulla suggeroida voimakasta lämmön tunnetta, jolloin kipu kyseisellä alueella lievittyy.

Jotta hypnoosin aikana annetut suggestiot toimisivat toivotulla tavalla, on ne osattava muotoilla oikein. Mitä syvemmässä hypnoositilassa suggestiot annetaan, sitä tehokkaammin ne toimivat.

Hypnoosi hoitotyön apukeinona

Hypnoosi soveltuu erinomaisesti useiden hoitomuotojen ja terapioiden apukeinoksi. Hypnoosia voivat käyttää työssään:

. Lääkärit
. Hammaslääkärit
. Hoitajat
. Luontaishoitajat
. Terapeutit
. Urheiluvalmentajat
. Hierojat
. Monet muut

Hypnoosi on turvallinen ja tehokas hyvinvoinnin edistäjä jokapäiväisessä elämässä, eikä siihen liity mitään vaaraa.

Jokaisen ihmisen tulisi tuntea hypnoosin olemus, hypnoosin mahdollisuudet, sekä hallita hypnoosin eri menetelmiä ja suggestion dynamiikkaa.

Hypnoosi on avain uuteen, rikkaampaan ja terveempään elämään!
Hypnotisoija Pekka Pakarainen
Käyttäytymistieteiden asiantuntija
puh 044 9830 727


Sivun alkuun

Copyright © 2007 Hypnosis education hypnoosikoulutus.fi